Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Levere tredjepartsopplysninger

31. januar er fristen for levering av tredjepartsopplysninger for følgende:

  • Drosjesentraler: Drosjesentraler skal årlig gi Skatteetaten opplysninger om drosjeløyvene som er tilknyttet sentralen. Opplysningene er i all hovedsak de samme som i "skiftlappen".

  • Boligsameier: Boligsameier med 9 eller flere eierseksjoner skal levere opplysninger til Skatteetaten om sameiers andel av felles inntekter, utgifter, formue og gjeld.

  • Boligselskap: Boligselskap skal levere opplysninger til Skatteetaten om andelshavers/aksjonærs andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld.

  • Fagforeningskontingent: Fagforeningskontingent som medlemmene har innbetalt direkte til fagforeningen skal rapporteres elektronisk til Skatteetaten.

  • Tilskudd til primærnæring: Offentlige myndigheter som utbetaler tilskudd innen landbruk, Reindriftsforvaltningen og Garantikassen for fiskere plikter å rapportere kontrolloppgaver til Skatteetaten.

  • Aksjonærregisteroppgaven: Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. Oppgaven kan leveres elektronisk eller på papir.

  • Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter: Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet.